Leadership

Mrs. Elham Qaitbay – Chairman of the board

elham@aia.edu.eg

Mr. Mohamed Kamal – CEO

mh.kamal@aia.edu.eg

Mrs. Manal Mohamed Fahmy – Executive Director

manal@aia.edu.eg

Mrs. Khadijah Bashir – Academic Advisor

Khadijah@aia.edu.eg

Ms. Racha Hachem – Coordinator

rasha@aia.edu.eg